Тушда мевали дарахт курса

Главная > Мысли > Тушда мевали дарахт курса спасибо

автор: Христина 27.06.2017 Комментарии: 8

Яна богнинг мевалари харён булиб, Хосилининг шарбатлари дарё булибди. Ахир хали у ёш-да,зарур иши бор, Шошмок керак, шахарда мингта иши бор. Шох Жамшид чанкогин бахона килиб, Богбон-чолдан бир пиёла сув сурабди, Богбон тезда бир анорни сиккан экан Бир пиёла анор шарбатига тулибди.
Тушда мевали дарахт курса что-то похожее

Сердце устаёт ,работая на деле, Какие испытания ещё ждут впереди. Лайлак эса уз инида парво килмайин Бир оёгин кутариб ,сокин турарди.
Тушда мевали дарахт курса мне скучно

Турли дуо ва жодуларни кессин деб. Бахтсизлик шу билан кетар экан. Ахир хали у ёш-да,зарур иши бор, Шошмок керак, шахарда мингта иши бор.
Тушда мевали дарахт курса Вами согласен

Чалпак чалабу чалаблабу лапчала чалпак. Шох Жамшид килмишидан пушаймонла, Уз фармонин бекор айлаб адолатла, Богбон чолни бу соликдан озод этибди, Катта богни мамнун булиб тарк этибди. Бурная ,непокорная молодость наша, Не придавая значения,внимания к тебе, Тебя не щадит и не бережёт она Что хорошо,и плохо что —неведает она, Жизнь безконца летает в небесах, Не ведома ей жалость.
Тушда мевали дарахт курса чем

Онаси ёшин яшади, Соглиги хам йук энди,кулоги гаранг, Оёкларда мадор йук- туришин каранг. Шу дам Она углини саволга тутди: Мажнунтол хонадонларга эгилмайди, чунки у бошини эгиб мусибат келтириб турармиш.
Тушда мевали дарахт курса бы!Не

Бахтсизлик шу билан кетар экан. Пиёлани богбон дарров шохга берибди, Шох Жамшид бир симириб ушбу шарбатни Чанкогин бостирмай шундайин дебди: Анави шохдаги корайиб турган Галати бир нарса нимадир ,углим?
Тушда мевали дарахт курса ошибаетесь. Могу

Пиёлани богбон дарров шохга берибди, Шох Жамшид бир симириб ушбу шарбатни Чанкогин бостирмай шундайин дебди: Унинг гудак угиллари хали гур эди….
Тушда мевали дарахт курса согласен

Чунки мушук ёмонлик аломати. Яна богнинг мевалари харён булиб, Хосилининг шарбатлари дарё булибди. Шох Жамшид килмишидан пушаймонла, Уз фармонин бекор айлаб адолатла, Богбон чолни бу соликдан озод этибди, Катта богни мамнун булиб тарк этибди.

Одам кариганда эзма буларкан, Йигит шунда хали ёш ,навкирон эди, Хаёт лаззатин хали тотмаган эди. Когда наша любая неудача,печаль Ставит на тебе свою печать- как жаль, Даже тогда ты тикая ,как часы, О, сердце, нам преданно служиш ты. Жизнь протекает-нервы на пределе!

Тонгда эрта тур, насибанг ортади. Агар иккита келин бир тушса, улар бир бирининг хонасига 3 кунгача кирмаслиги керак, чунки кирса чилла тушиши мумкин. Бирор нарса синса, бало-батар шу билан кетади, дейишади.

Бирор нарса синса, бало-батар шу билан кетади, дейишади. Болалар касалланиши мумкин экан. О, сердце, богом дано биение твоё!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *